Main trends for the Swedish egg sector 2005

Surprisingly "low" Swedish egg prices 2005 inspite of low "surplus",

record low storage level and high international prices

Total shell egg consumtion per capita 2005 decreased 5 eggs to 200 eggs
following
an increase of 7 and 9 eggs during 2003 respectively 2004

Increased selfsufficiency to 90% 2005

- Chick placements 2005 increased with further 100' or almost 2% to 5 326'
- Chick placements 2005 the highest placements since 1996
- Egg laying flock increases with further more than 3% during 2005

 

- The voluntary longer interval before new layers seems to have too little effect

- Lower egg production/hatched chicken from middle of 2004 and onwards
- A slight recovery in egg production/hatched chicken after the summer of 2005

- The decrease in packers purchases started in the summer of 2004 with full effect from Easter 2005


- The voluntary earlier slaughtering is calculated to reduce packers purchases around 5% or 300 tons/month

- This decrease in packers purchases has caused 300 tons lower surplus per month
- The outbreak of ND is calculated to have reduced the packers purchases further 50-100 tons/month

- 57,5% of the total production in barn and down towards 5,5% organic in December 2005
- 0,5% in traditional cages and 36,5% enriched cages in December 2005

 

- Packers purchases 2005 diminished around 700 tons or almost 1% lower than in 2004
- Packers sales 2005 increased around 1 700 tons or 2,5%

 

- Therefore, the surplus for the calender year 2005 decreased around 2 500 tons to 4 775 tons

- Packers storages of eggs more than halved with almost 1 000 tons during the year of 2005
- By the end of 2005 the storage level only was 30% compared to two years ago
- By the turn of 2005/2006 the storage level was below "normal level" and the lowest since the end of 2002

 

- The total egg production 2005 is estimated to have gone down 1 000 tons to 100 000 tons

- The import surplus of shell eggs to the consumer market 2005 diminished 750 tons
- This is due to both lower import of shell eggs and increased export compared to 2004

- The import surplus of egg products including shell eggs to manufacturing of egg products diminished 2005
- This is due to both lower import of egg products and increased export compared to 2004
- The import surplus of egg products has decreased almost 6 000 tons from 2003 in shell egg equivalent

- The level of selfsufficiency increased 2005 to 90% compared to 84% 2003 and 88,5% 2004
- This development is a new trend after the selfsufficiency level diminished every year up to the bottom level in 2003
- This turning point is caused by higher production after the transition out of traditional cages and lower import surplus
- Another reason is that the Swedish egg prices, in spite of more expensive production systems, deteriorated relative to

near countries and thus have become "more competitive" - at the expence of insufficient profitability in the Swedish egg production

- Shell egg consumption per capita is calculated to have diminished 3 eggs 2005 to 157 eggs
- In 2005 the per capita consumption increased 9 eggs to 160 eggs

- Consumption per capita of egg products is calculated to have diminished 2 eggs 2005 to 43 eggs
- This development is a new trend following every year increase up to the top level of 45 eggs in 2003/2004

- Therefore, the total shell egg consumption per capita 2005 diminished 5 eggs to 200 eggs
- This after an increase of 7 and 9 eggs totally during 2003 respectively 2004

- Price quotations in Germany and the Netherlands increased to the Swedish price level in the end of 2005
- On the contrary, feed prices have become higher in Sweden and lower in the neighbouring countries

- The egg/feed price ratio unchanged in Sweden and substancially higher in the neighbouring countries
- In spite of many new and more expensive investments Sweden do not follow in egg/feed price ratio


- The Finnish price included state aid lowered towards the Swedish price level since the summer of 2005

 

 

 

Viktiga utvecklingstendenser för äggmarknaden 2005

Förvånande ”låga” svenska äggpriser 2005 trots lågt ”överskott”, rekordlågt lager och höga internationella priser

Totala skaläggskonsumtionen 2005 minskade med ca 5 ägg till ca 200 ägg efter en ökning med ca 7 och 9 ägg totalt under 2003 resp 2004

Ökad självförsörjningsgrad till ca 90% 2005- Kläckningen 2005 ökade med ytterligare 100’ eller nästan 2% till 5 326’

 

- Kläckningen 2005 ökade med ytterligare 100' eller nästan 2% till 5 326'
- 2005 hade den högsta årskläckningen sedan 1996
- Produktiv hönsgrupp ökade ytterligare mer än 3% under 2005

- Det frivilliga produktionsuppehållet tycks hittills ha haft liten effekt
- Lägre äggproduktion/kläckt kyckling fr o m halvårsskiftet 2004 och framåt
- Viss återhämtning i äggproduktion/kläckt kyckling fr o m sommaren 2005
- Nedgången i invägningen började sommaren 2004 och med störst effekt sommaren 2005


- Tidigarelagd slakt beräknas ha minskat invägningen med ca 5% eller ca 300 ton/månad
- Denna invägningsminskning beräknas ha fått genomslag i ca 300 ton lägre "överskott" per månad
- Utbrotten av ND bedöms ha minskat invägningen/"överskottet" med ytterligare 50-100 ton/månad

- 57,5% andel frigående och ner mot 5,5% ekologiska i december 2005
- 0,5% andel traditionella och 36,5% för inredda burar i december 2005

- Partihandelns invägning 2005 minskade ca 700 ton eller nästan 1% lägre än 2004
- Partihandelns försäljning 2005 ökade med ca 1 700 ton eller 2,5%

- "Överskottet" för kalenderåret 2005 minskade därmed ca 2 500 ton till 4 775 ton

- Partihandelns lager av ägg mer än halverades med nästan 1.000 ton under loppet av 2005
- Vid utgången av 2005 var lagret enbart ca 30% jämfört med för två år sedan
- I slutet av 2005 låg lagret under ”normalnivå” och var det lägsta sedan slutet av 2002

- Totala äggproduktionen 2005 beräknas ha minskat med 1 000 ton till 101 000 ton

- Importöverskottet av skalägg till konsumtionsmarknaden 2005 minskade med 750 ton
- Detta beror både på att importen av skalägg minskade och exporten ökade jämfört med 2004
- Importöverskottet av äggprodukter inkl skalägg till äggprodukttillverkningen minskade
- Detta beror både på att importen av äggprodukter minskade och exporten ökade 2005
- Importöverskottet av äggprodukter har minskat nästan 6 000 ton från 2003, omräknat till skalägg

- Självförsörjningsgraden ökade 2005 till ca 90% jämfört med ca 84% 2003 och ca 88,5% 2004
- Detta är ett trendbrott efter att självförsörjningsgraden minskat varje år fram till bottennivån 2003
- Denna vändning beror på ökad produktion efter omställningen och minskade importöverskott
- Ett annat skäl är att de svenska äggpriserna, trots dyrare produktionssystem, försämrats jämfört med grannländerna och därmed blivit mer ”konkurrensmässiga” – till priset av bristande lönsamhet i den svenska äggproduktionen

- Konsumtionen av skalägg beräknas ha minskat med ca 3 ägg per capita 2005 till ca 157 ägg
- År 2004 ökade skaläggskonsumtionen med ca 9 ägg till 160 ägg

- Konsumtionen av äggprodukter 2005 bedöms ha minskat med ca 2 ägg per capita till ca 43 ägg
- Detta är ett trendbrott efter att konsumtionen ökat år efter år till som högst ca 45 ägg 2003/2004

- Totala skaläggskonsumtionen 2005 minskade därmed med ca 5 ägg till ca 200 ägg
- Detta efter en ökning med ca 7 och 9 ägg totalt under 2003 resp 2004

- Prisnoteringarna i Tyskland och Nederländerna ligger nära svensk prisnivå i slutet av 2005
- Värpfoderpriserna har gått motsatt väg med höjningar i Sverige och sänkningar i grannländerna

- Relativa lönsamheten i stort oförändrad i Sverige och har ökat markant i grannländerna
- Trots många nyinvesteringar i dyrare produktionssystem hänger Sverige inte med i "relativ lönsamhet"

- Finska priserna inkl nationella stödet har däremot sänkts mot svensk nivå fr o m sommaren 2005

 

SFS-Svenska Ägg