Viktiga utvecklingstendenser för äggmarknaden 2005

Förvånande ”låga” svenska äggpriser 2005 trots lågt ”överskott”, rekordlågt lager och höga internationella priser

Totala skaläggskonsumtionen 2005 minskade med ca 5 ägg till ca 200 ägg efter en ökning med ca 7 och 9 ägg totalt under 2003 resp 2004

Ökad självförsörjningsgrad till ca 90% 2005- Kläckningen 2005 ökade med ytterligare 100’ eller nästan 2% till 5 326’

 

- Kläckningen 2005 ökade med ytterligare 100' eller nästan 2% till 5 326'
- 2005 hade den högsta årskläckningen sedan 1996
- Produktiv hönsgrupp ökade ytterligare mer än 3% under 2005

- Det frivilliga produktionsuppehållet tycks hittills ha haft liten effekt
- Lägre äggproduktion/kläckt kyckling fr o m halvårsskiftet 2004 och framåt
- Viss återhämtning i äggproduktion/kläckt kyckling fr o m sommaren 2005
- Nedgången i invägningen började sommaren 2004 och med störst effekt sommaren 2005


- Tidigarelagd slakt beräknas ha minskat invägningen med ca 5% eller ca 300 ton/månad
- Denna invägningsminskning beräknas ha fått genomslag i ca 300 ton lägre "överskott" per månad
- Utbrotten av ND bedöms ha minskat invägningen/"överskottet" med ytterligare 50-100 ton/månad

- 57,5% andel frigående och ner mot 5,5% ekologiska i december 2005
- 0,5% andel traditionella och 36,5% för inredda burar i december 2005

- Partihandelns invägning 2005 minskade ca 700 ton eller nästan 1% lägre än 2004
- Partihandelns försäljning 2005 ökade med ca 1 700 ton eller 2,5%

- "Överskottet" för kalenderåret 2005 minskade därmed ca 2 500 ton till 4 775 ton

- Partihandelns lager av ägg mer än halverades med nästan 1.000 ton under loppet av 2005
- Vid utgången av 2005 var lagret enbart ca 30% jämfört med för två år sedan
- I slutet av 2005 låg lagret under ”normalnivå” och var det lägsta sedan slutet av 2002

- Totala äggproduktionen 2005 beräknas ha minskat med 1 000 ton till 101 000 ton

- Importöverskottet av skalägg till konsumtionsmarknaden 2005 minskade med 750 ton
- Detta beror både på att importen av skalägg minskade och exporten ökade jämfört med 2004
- Importöverskottet av äggprodukter inkl skalägg till äggprodukttillverkningen minskade
- Detta beror både på att importen av äggprodukter minskade och exporten ökade 2005
- Importöverskottet av äggprodukter har minskat nästan 6 000 ton från 2003, omräknat till skalägg

- Självförsörjningsgraden ökade 2005 till ca 90% jämfört med ca 84% 2003 och ca 88,5% 2004
- Detta är ett trendbrott efter att självförsörjningsgraden minskat varje år fram till bottennivån 2003
- Denna vändning beror på ökad produktion efter omställningen och minskade importöverskott
- Ett annat skäl är att de svenska äggpriserna, trots dyrare produktionssystem, försämrats jämfört med grannländerna och därmed blivit mer ”konkurrensmässiga” – till priset av bristande lönsamhet i den svenska äggproduktionen

- Konsumtionen av skalägg beräknas ha minskat med ca 3 ägg per capita 2005 till ca 157 ägg
- År 2004 ökade skaläggskonsumtionen med ca 9 ägg till 160 ägg

- Konsumtionen av äggprodukter 2005 bedöms ha minskat med ca 2 ägg per capita till ca 43 ägg
- Detta är ett trendbrott efter att konsumtionen ökat år efter år till som högst ca 45 ägg 2003/2004

- Totala skaläggskonsumtionen 2005 minskade därmed med ca 5 ägg till ca 200 ägg
- Detta efter en ökning med ca 7 och 9 ägg totalt under 2003 resp 2004

- Prisnoteringarna i Tyskland och Nederländerna ligger nära svensk prisnivå i slutet av 2005
- Värpfoderpriserna har gått motsatt väg med höjningar i Sverige och sänkningar i grannländerna

- Relativa lönsamheten i stort oförändrad i Sverige och har ökat markant i grannländerna
- Trots många nyinvesteringar i dyrare produktionssystem hänger Sverige inte med i "relativ lönsamhet"

- Finska priserna inkl nationella stödet har däremot sänkts mot svensk nivå fr o m sommaren 2005

 

 

SFS-Svenska Ägg